Under ytan.: Kulturanalyser av det bortglömda, dolda och triviala

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Fredrik Nilsson, Lena Marander-Eklund
Publisher: Åbo Akademi, etnologi och folkloristik
Place: Åbo
Publication year: 2018
Journal: Budkavlen
Volume number: 97
Start page: 1
End page: 10
eISSN: 0302-2447


Abstract

I denna antologi, tillika
specialnummer av Budkavlen, fokuseras kulturanalyser av sådant som finns
under ytan i reell eller symbolisk mening. Det kan vara något som betraktas som
så självklart att dess kulturella dimensioner inte längre uppfattas eller
sådant som människor helst inte vill ska förnimmas. Osynlighet kan även bero på
att blicken sveper förbi det till synes triviala i vardagen utan att få fäste;
att tonläget i samtidskulturen gör att en del ljud hamnar i bakgrunden; att
minnet har bleknat i takt med att det, likt artefakter, förpassats allt längre
ned i en redan överfylld minneslåda; att praktiker, platser och symboler omges
av starka tabun. Metaforen under ytan möjliggör olika ingångar till sådant som
är osynliggjort i både konkret och symbolisk mening.

Volymen visar prov på den
kulturanalytiska bredd som karaktäriserar Nordisk Etnologi respektive Nordisk
Folkloristik vid Åbo Akademi. Denna artikel är en introduktion till detta specialnummer.
Vi arbetar mer eller mindre kulturanalytiskt, men har också våra respektive
ämnen, etnologi och folkloristik, i bagaget. Detta gör sig vardagligen påmint
genom folkloristens förkärlek för berättelser eller genom etnologens närmast
reflexmässiga fokusering på betydelsebärande artefakter. I antologin är de disciplinära
skillnaderna emellertid nedtonade och såväl berättande som materialitet utgör
centrala beståndsdelar i flera bidrag. Vad som likaså förenar är författarnas
intresse för hur kultur görs, känns, uttrycks, förändras och lärs in i
vardagliga processer. Ett dynamiskt kulturbegrepp utgör därmed ett sammanhållande
kitt. I ytterligare ett avseende delar författarna en gemensam utgångspunkt:
kulturanalys betraktas som en serie handgrepp eller analytiska strategier.
Bidragen har ordnats med
utgångspunkt i en traditionell tematisering – rum, tid och kropp. Vi kan
nämligen inte förstå människan om kulturskapande varelse utan att placera hen i
rumsliga och tidsliga sammanhang eftersom dessa sätter ramar för såväl tanke-
som rörelsemönster.


Keywords

cultural analysis


Documents


Last updated on 2020-19-01 at 01:13