Kotimaisten kielten kielikylpy

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bergroth Mari
Förläggare: Vaasan yliopisto
Publiceringsår: 2015


Abstrakt

Varhaista täydellistä kielikylpyä on tarjottu Suomessa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa vuodesta 1987 lähtien. Tässä julkaisussa tarkastellaan 2000- luvun kotimaisten kielten kielikylpyä laajaan tutkimustietoon perustuen eri näkö- kulmista.

Kotimaisten kielten kielikylpy on perusopetuksen monikielinen opetusohjelma ja täten osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja yhteiskuntaa. Julkaisussa kuvataan kielikylvyn syntyvaiheet niin sen kotimaassa Kanadassa kuin Suomessakin, määritellään kielikylpyohjelman tunnuspiirteet ja tarkastellaan tunnuspiirteiden taustalla vaikuttavia kaksikielisyysteorioita. Julkaisussa pohditaan kielikylpyopettajuutta, kielikylpykoulujen toimintakulttuuria ja niiden opetussuunnitelmia, kielikylpyoppilaan monikielistä kasvua ja kehitystä ja kielikylvyssä saavutettuja oppimistuloksia. Julkaisussa annetaan kokonaiskuva nykypäivän kielikylvystä ja nostetaan samalla esiin opetusohjelman kehittämisen eri osa-alueita.

Julkaisun keskeinen huomio on, että kotimaisten kielten kielikylpy on saavuttanut vakaan ja arvostetun aseman suomalaisessa opetusjärjestelmässä. Tästä huolimatta kielikylpyopetusta tulee tutkia ja kehittää muuttuvan yhteiskunnan tarpeet huomioiden. Erityistä huomiota voitaisiin jatkossa kiinnittää mm. kielikylpyä tarjoavien koulujen toimintakulttuuriin ja kielikylpyopettajuuden käsitteen syväl- lisempään määrittelyyn. Samoin kielikylpyoppilaiden monikielisen kielenkehityksen vaiheista ja oppimisprosesseista tarvittaisiin lisää tutkimustietoa opetusmenetelmien ja arviointiperiaatteiden kehittämistyön ohella.


Dokument


Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 03:06