Svenska som andraspråk: Språkbad i Finland

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Karita Mård-Miettinen, Mari Bergroth, Marjo Savijärvi, Siv Björklund
Redaktörer: Polly Björk-Willén
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Natur och kultur
Moderpublikationens namn: Svenska som andraspråk i förskolan
Artikelns första sida, sidnummer: 90
Artikelns sista sida, sidnummer: 106
ISBN: 978-91-27-82274-0


Abstrakt

Detta kapitel redogör för arbetsmetoder och forskningsresultat för svenskt språkbad i Finland. Kapitlet placerar först språkbadet i den finländska utbildningskontexten och avslutas med en diskussion om vilken relevans erfarenhe- terna av språkbad i Finland skulle kunna ha för en svensk förskolekontext. I kapitlet ingår också en redogörelse för de viktigaste forskningsresultaten gällande barns andraspråkslärande i förskolan. Språkbadets arbetsmetoder och lärarstrategier i förskolan belyses genom att visa exempel på interaktionen mellan förskolebarnen och personalen. Genom att observera barn som tar del av språkbad i Finland under deras första tid i undervisningsprogrammet, har man kunnat visa att de mycket tidigt börjar använda svenska språket som tan- keverktyg och att de mångsidigt använder olika strategier för att nå sina kommunikativa syften. Så hur fungerar då den finska förskolan och hur kan man arbeta som språkbadspedagog?


Nyckelord

Andraspråk, Förskola, Småbarnspedagogik, Språkbad, Språktillägnande

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 05:51