Att medverka till barns självutveckling

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Märta Sandvik
Redaktörer: Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Förläggare: Åbo Akademi, Fakulteten för pedaogik och välfärdsstudier
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Moderpublikationens namn: Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism
Nummer i serien: 37
Artikelns första sida, sidnummer: 55
Artikelns sista sida, sidnummer: 71
ISBN: 978-952-12-3279-4
eISBN: 978-952-12-3280-0
ISSN: 1458-7777


Abstrakt

Utifrån en humanistisk livssyn kan människans självutveckling ses som det ultimata pedagogiska målet. Det är i mötet med andra människor som barns själv utvecklas, genom spegling och idealisering. Syftet med denna artikel är att visa på vad pedagogers uppgift att stöda en positiv utveckling av små barns själv-i-relation kan innebära i pedagogisk praxis, utifrån en självpsykologisk teoribildning. Detta exemplifieras genom tolkning av tre videofilmade episoder ur pedagogers och barns vardag. För att läsaren skall förstå tolkningarna ges först en kortfattad skiss av självets uppbyggnad och utveckling liksom också av självobjektens betydelse enligt självpsykologisk teori, samtidigt som modeller av det tredimensionella självet och motsvarande självobjekt presenteras. De tre videobandade observationerna disku- teras med hänsyn till pedagogers förmåga – liksom också deras oförmåga och underlåtenhet – att fungera som självobjekt och stärka barnens själv-i-relation. Slutligen diskuteras hur denna förmåga kunde främjas genom utbildning och fortbildning.


Senast uppdaterad 2020-06-07 vid 05:17