Att medverka till barns självutveckling

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Märta Sandvik
Editors: Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedaogik och välfärdsstudier
Place: Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Book title: Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism
Number in series: 37
Start page: 55
End page: 71
ISBN: 978-952-12-3279-4
eISBN: 978-952-12-3280-0
ISSN: 1458-7777


Abstract

Utifrån en humanistisk livssyn kan människans självutveckling ses som det ultimata pedagogiska målet. Det är i mötet med andra människor som barns själv utvecklas, genom spegling och idealisering. Syftet med denna artikel är att visa på vad pedagogers uppgift att stöda en positiv utveckling av små barns själv-i-relation kan innebära i pedagogisk praxis, utifrån en självpsykologisk teoribildning. Detta exemplifieras genom tolkning av tre videofilmade episoder ur pedagogers och barns vardag. För att läsaren skall förstå tolkningarna ges först en kortfattad skiss av självets uppbyggnad och utveckling liksom också av självobjektens betydelse enligt självpsykologisk teori, samtidigt som modeller av det tredimensionella självet och motsvarande självobjekt presenteras. De tre videobandade observationerna disku- teras med hänsyn till pedagogers förmåga – liksom också deras oförmåga och underlåtenhet – att fungera som självobjekt och stärka barnens själv-i-relation. Slutligen diskuteras hur denna förmåga kunde främjas genom utbildning och fortbildning.


Last updated on 2020-02-04 at 04:36