"Musik behöver inte vara så komplicerat": lärarstuderandes uppfattningar av sin egen musikaliska förmåga och uppdraget att undervisa i musik

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Johanna Still
Editors: Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Publication year: 2015
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Book title: Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism
Title of series: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Number in series: 37
Start page: 72
End page: 90
ISBN: 978-952-12-3279-4
eISBN: 978-952-12-3280-0
ISSN: 1458-7777


Abstract

Musikundervisningen i förskolor och skolor borde idag bygga på att eleverna ska få vara aktiva medskapare i olika musikkulturer, både som utövare och lyssnare. Musikundervisning kräver en verksamhet där lärare har en tydlig och stöttande roll. För att lärare ska klara av detta uppdrag borde de ha en stark tilltro till sin egen musikaliska förmåga och kunskaper i att kunna använda musiken som både medel och mål i undervisningen. Syftet med denna studie är att lyfta fram lärarstuderandes uppfattningar av sin egen musikaliska förmåga och uppdraget att undervisa i musik. Studiens teoretiska perspektiv och aktuella områden är musikpedagogik och musikalitet samt läroplanernas innehåll. Insamlingen av datamaterialet har skett genom enkäter där lärarstuderande skrivit svar på frågor både innan och efter en undervisningshelhet omfattande 1,5 sp i musik. Musikundervisningen under kursen bygger på den praxiella synen på musik och under lektionerna får studerandena praktiskt arbeta med musiken både som mål och som medel.


Last updated on 2020-26-05 at 03:07