Den laestadianska Rauhan Sana-riktningens mötesplatser i norra svenska Österbotten fram till år 2011

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Gerd Snellman
Editors: Arne Bugge Amundsen
Place: Lund
Publication year: 2014
Publisher: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
Book title: Vekkelsens møtesteder
Title of series: Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis
Number in series: 57
Start page: 249
End page: 260
ISBN: 978-91-89515-23-9
ISSN: 0346-5438


Abstract

I min artikel kommer jag att redogöra för mötesplatser med långa traditioner samt nyare mötesplatser inom Rauhan Sanariktingen som är en del av den laestadianska väckelserörelsen som uppstod omkring Lars Levi Laestadius i norra Sverige i mitten av 1800-talet. Rörelsen är i dag, omkring 160 år senare, en livaktig men brokig väckelserörelse. Den har splittrats många gånger vilket innebär att den har utvecklats i flera olika riktning.Till Rauhan Sana-riktningen hör största delen av norra svenska Österbottens laestadianer (medlemsföreningar i Laestadianernas Fridsföreningars Förbund rf), medlemmar i Rauhan Sana (Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry), den s.k. östlaestadianismen i Tornedalen, Alta-laestadianismen och Apostolic Lutheran Churh i USA. Det är således mötestraditionen inom denna ”familj” som presenteras. Geografiskt kommer vi att röra oss främst i Österbotten, Finland.

Laestadianismens kulturella mötesplatser har varit sammankomster och stormöten. Mötesinstitutionen uppstod i ett tidigt skede i väckelserörelsen bland annat till följd av konventikelplakatet. Väckelsens materiella mötesplatser har under 160 år varierat. Från början tjänade hemmen som viktiga mötesplatser för större och mindre åhörarskaror. Det första bönehuset som byggdes i Österbotten var Närvilä bönehus i Karleby år 1886. Efterhand som väckelserörelsen spred sig byggdes fler bönehus i Österbotten och verksamheten koncentrerades till dessa. I dag år 2011 finns åtta verksamma bönehusföreningar från Karleby i norr till Vasa i söder.

I och med att egna bönehus har byggts har den veckovisa verksamheten koncentrerats till dessa. Den mest betydelsefulla verksamheten har varit söndagseftermiddagens sammankomst. Andra betydelsefulla mötesplatser har stormöten varit. Särskilt sommartid har tre, ibland fyra stormöten ordnats per sommar i Österbotten. Dessa möten har haft besökare från inte endast andra orter i Finland utan även i Sverige och Norge samt i USA. I gengäld har man åkt på svarsvisiter till nämnda platser. Numera ordnas möten så gott som varje veckoslut sommartid på olika orter i Finland, Sverige och Norge.

Möten, eller sammankomsterna, har spelat en viktig roll för laestadianerna. De har inte endast varit ställen där Ordet har förkunnats och psalmer och sånger har sjungits. De har även varit platser där den laestadianska identiteten har bekräftats.

Under senare år har mötesplatserna utökats ytterligare. Ett exempel är kvinnosamlingar som hålls varje månad och som i regel har samlat 100–300 kvinnor. Genom dessa samlingar har man velat såväl skapa och stärka gemenskapen som diskutera, för kvinnor, aktuella teman.


Keywords

Rauhan Sana


Documents


Last updated on 2020-22-02 at 06:21