Meningsskapande i förskolan – om kommunikationen mellan pedagog och barn vid en skapande aktivitet

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ann-Christin Furu, Eva Ahlskog-Björkman
Editors: Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Publication year: 2015
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Book title: Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism
Title of series: Rapport från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Number in series: 37
Start page: 24
End page: 38
ISBN: 978-952 -12-3279-4
eISBN: 978-952-12-3280-0
ISSN: 1458 -7777


Abstract

Syftet med denna artikel är att synliggöra och diskutera den meningsskapande kommunikationen mellan pedagog och barn vid en skapande aktivitet i förskolan. Artikeln baserar sig på resultaten från en studie som utgår från ett relationellt synsätt, där kommunikation och relation betraktas som grundförutsättningar för barns lärande.

Det empiriska materialet hämtas från en videoobservation av en skapande aktivitet i förskolan. Till grund för analysen ligger en episod som synliggör kommunikationen

mellan pedagog och barn kring barnets skapade artefakt. Episoden analyseras med avseende på dels den mening barnet, genom kommunikation, tillskriver sin skapade

artefakt och dels de sätt på vilka pedagogen genom kommunikation befrämjar detta meningsskapande. Resultatet visar att pedagogen genom sina kommunikativa strategier

skapar en trygg och bekräftande relation till barnet. Hon bidrar också aktivt till barnets berättelse om den skapade artefakten, vilket inrymmer möjligheter till meningsskapande och lärande. Avslutningsvis diskuteras vikten av en ökad medvetenhet om de kommunikativa strategiernas betydelse som ett led i utvecklandet av pedagogers professionalism vid skapande aktiviteter.


Last updated on 2020-28-09 at 02:38