Lotta Collin

Akademilektor, Språk
E-post: lotta.collin@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219609
Telefon: +358-2-2154353


Yrkesmässiga intressen

Som forskare är jag främst inriktad på text- och diskursanalys. Jag har bl.a. intresserat mig för det svenska skriftspråkets användning och variation i sociala medier. I min doktorsavhandling (2005) studerade jag språkbruk i diskussionsforum på webben. Senare har jag bl.a. undersökt smilisars spridning och funktioner liksom kommunikation på Facebook. Men jag är också intresserad av andra slags texter, som t.ex. konferensabstrakt. Till mina nyare forskningsintressen hör den språkliga situationen och variationen i Svenskfinland, med särskild fokus på Ekenäs. Planerad forskning rör hur den lokala och dialektala identiteten påverkas då man flyttar från en ort till en annan inom landet.


Referentgranskade publikationer

A4 Konferenspublikationer
"Språkrasism i sommarstaden". Om negativa attityder till finska och finskspråkiga på en svenskdominerad ort i Finland (2016)
Lotta Collin
Svenskans beskrivning
Lunds universitet
A4 Konferenspublikationer
Nordistiska konferensabstrakt ur ett genreanalytiskt perspektiv (2014)
Lotta Collin
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ett decennium av webbdiskussion: en jämförande analys av interaktionen i två diskussionsforum på webben 2001, 2006 och 2011 (2012)
Collin Lotta
Human IT
A4 Konferenspublikationer
Vad gör du just nu? En studie av statusuppdateringar på Facebook (2011)
Collin Lotta
University of Eastern Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Hur beskrivs Åbo Akademis verksamhet 1977 respektive 2007? En jämförande diskursanalys (2008)
Lotta Collin
Åbo Akademis förlag
A4 Konferenspublikationer
Smilisetikett: om smilisanvändning i olika datorkommunikationskontexter (2008)
Collin Lotta
Svensk-österbottniska samfundet r.f.
C2 Redigerat verk
Under språkets hud. Festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen (2008)
Lotta Collin, Saara Haapamäki, Marketta Sundman, Lars Wollin
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Diskussionsforum på webben som objekt för textanalys (2006)
Collin Lotta
Folkmalsstudier


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Språkval i statusuppdateringar på Facebook (2010)
Collin Lotta
Språkbruk

Senast uppdaterad 2019-23-08 vid 16:13