Pre-examiner, opponent or assessor of doctoral thesis
Elevmangfald og mulegheiter for deltaking. Ei kvalitativ analyse av lærarar si forståing og handtering av elevmangfaldet på barnetrinnet
Details
Year: 2015
Organisation: University of Stavanger, Norway
Description
Member of the evaluating committee

Last updated on 2019-17-10 at 09:36