Assignment in a conference
Musikalproduktionen Dömd som ett kollaborativt språkstärkande projekt vid två svenskspråkiga gymnasier
Details
Year: 2019
Description
Vi har iscensatt och på mycket nära håll följt ett kollaborativt konstnärligt projekt, musikalproduktionen Dömd, som förberetts bl.a. via litteratursamtal och genomförts som samarbete mellan två svenskspråkiga gymnasier på 200 kilometers avstånd från varandra. Studien ingår i ett större interventionsprojekt med syfte att stärka det svenska språket i hela utbildningskedjan vid Björneborgs svenska samskola, BSS, som är en svenskspråkig skola i en helt finskspråkig miljö. Vår studie gäller gymnasiet.

Studien som utgår från sociokulturell teori (Kostouli 2009) och tillämpar principer för aktionsforskning (Kemmins m.fl. 2009) är tydligt begränsad i tid och plats. Gymnasiet BSS har samarbetat med ett annat svenskspråkigt gymnasium Vasa övningsskola, VÖS, under vårterminen 2018 och höstterminen 2018. Medverkande är totalt 35 gymnasiestuderande från de två gymnasierna, deras modersmålslärare (sammanlagt 4 som mötts både virtuellt och reellt), musiklärare, regissör och projektassistent samt forskare. Data har samlats in via deltagande observationer, fokusgruppintervjuer, loggar, texter (bl.a. framväxande manus), videoinspelningar, ljudupptagna lärarsamtal, fotografier och övriga artefakter (scenografi).

Forskarna har tillsammans med lärarna och gymnasiestuderandena strävat att utveckla en rådande gymnasiepraktik mot en mer kommunikativ och estetisk genom att medvetet öppna möjligheter till användning av autentiska kommunikativa situationer och olika resurser (modaliteter) för lärande (t.ex. Jewitt 2008). Kollaborativt manusskrivande, koreografi, musik, regi, scenografi har utgjort resurser för förhandlingar studerande och lärare emellan. Dessa kunde definieras som estetiska lärprocesser, åtminstone med avseende på element både av gränsöverskridande och självskapande (Molander 2009). Många forskare med olika perspektiv (skrivpedagogik, litteraturdidaktik, pedagogiskt ledarskap) är kopplade till projektet vilket också möjliggör reflektioner kring gymnasieutbildningens uppdrag, ämnesöverskridande arbete och temaundervisning på ett mer generellt plan. I presentationen diskuterar vi de inledande analyserna av den första aktionsforskningscykeln, musikalproduktionen Dömd, och relaterar resultatet till utvecklandet av de kommande forskningscyklerna.

Referenser:
Jewitt, C. (2008). Multimodality and Literacy in School Classrooms. Review of Research in Education, February 2008, Vol. 32, pp. 241-267.
Kemmis et al. (2009). Action Research as a Practice-Based Practice. Educational Action Research. 2009, Vol.17(3), p.463-474
Kostouli, T. (2009): A Sociocultural Framework: Writing As Social Practice. Beard, R., Myhill, D., Riley, J. & Nystrand, M. The SAGE Handbook of Writing Development. pp 98- 116.London: Sage
Molander, B. (2009). Estetiska lärprocesser – några kunskapsteoretiska reflektioner. I: Lindstrand, F. & Selander, S. (red.) Estetiska lärprocesser. Lund: Studentlitteratur.

Last updated on 2019-11-09 at 09:54