Presentation, speech or public appearance
ECEC practitioners conceptions of early start on language learning
Details
Start date: 13/02/2019
Event name: 13.2.2019
Description
Träff för bildningsdirektörer, undervisningschefer och övriga ledare inom den svenskspråkiga utbildningssektorn

Elevens språkstig i den svenska skolan: språkundervisningen och undervisningen i finska:

En språkmedveten verksamhetskultur i våra skolor innebär bland annat att vi bygger upp en enhetlig språkstig som sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet. I de svenskspråkiga skolorna är naturligtvis undervisningen i finska mycket central och vi står i och med tidigareläggningen av språkundervisningen inför en del förändringar. Med utgångspunkt i bland annat de svar som ni har skickat in analyserar vi tillsammans läget i olika delar av Svenskfinland när det gäller undervisningen i språk och speciellt i finskan.
Onsdagen 13 februari 2019, Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, Helsingfors

Last updated on 2019-21-02 at 12:39