Presentation, speech or public appearance
Hur utveckla skrivhandledning för elever? Hur engagera lärarstuderande som skrivhandledare? Exempel från åk 5 i tre olika språkmiljöer.
Details
Start date: 07/05/2018
End date: 09/05/2018
Event name: Paperpresentation på Den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen
Description
Skrivandet är en central del av vardagen där våra skrivhandlingar medverkar till att skapa och skriva fram de sociala praktiker vi är en del av. I projektet Skrivkompetens (2014-) uppmärksammas aspekter av skrivkultur i olika miljöer där svenska används. En delstudie inom projektet innefattar elever som har svenska som L1 och som L2 i skolan och med erfarenhet av ämnesundervisning på svenska.

Målgruppen består av elever i årkurs 5 i tre skolor: svensk skola i Finland, en skola i Sverige samt elever i svenskt språkbad. Datamaterialet består av elevtexter, klassrumsobservationer och fotografier av literacymiljö. Ett sociokulturellt perspektiv utgör ett teoretiskt paraplybegrepp i de analyser som redan har gjorts. Dels har dels textens struktur, fiktionsinslag och värdering fokuserats (Rejman, Magnusson, Björklund & Heilä-Ylikallio 2016), dels multimodala inslag (Björklund, Heilä-Ylikallio, Magnusson & Rejman 2016). En tredje infallsvinkel, berättarposition i texterna utgår analysen från hur eleverna positionerar sina gestalter ur olika berättarperspektiv (allvetande berättare, förstaperson, tredjeperson) och ser på likheter och skillnader mellan de olika elevgrupperna (Björklund m.fl. 2018).
Efter analyser av elevtexter och textmiljön övergår vi nu till att diskutera olika sätt att stötta elevers skrivning. Vi talar om skrivhandledning och skrivverkstäder och samlar in nya data genom att dokumentera handlerarsamtal (Cremin & Locke 2017; Tjernberg 2016). Lärarstuderande medverkar i datainsamlingen.

Litteratur:
Björklund, Siv, Rejman, Katarina, Magnusson, Ulrika & Heilä-Ylikallio, Ria (2016). Elevtextens många uttryck – mot en multimodal analys. I: Teksti ja tekstuaalisuus, Text och textualitet, Text and Textuality, Text und Textualität: VAKKI-symposiumi XXXVI 11.–12.2.2016, 153-164. Vasa: VAKKI Publications 7.

Cremin, T. & Locke, T. (2017). Ed. Writer Identity and the Teaching and Learning of Writing. London and New York: Routledge.

Rejman, Katarina, Magnusson, Ulrika, Björklund, Siv & Heilä-Ylikallio, Ria (2016). Elever i årskurs 5 skriver narrativer - en analys av struktur, fiktion och värdering. I: Framtida berättelser: Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik, 143-162. Åbo: Åbo Akademi.

Tjernberg, C. (2016). Skrivundervisning. Processinriktat skrivande i klassrummet. Stockholm: Natur & Kultur.


Deltagare:
Ria Heilä-Ylikallio
Siv Björklund
Mindy Svenlin
Katarina Rejman
Ulrika Magnusson
Sofie Lundell
Daniela Sandström

Last updated on 2019-11-09 at 09:54